نام:فرزين ذکائي آشتياني

مسئولیت:رئیس دانشکده

نام:بابک بنکدارپور

مسئولیت: معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده

نام: نرگس فلاح

مسئولیت:معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان بین الملل دانشکده

نام:فريبرز رشيدي

مسئولیت: مدیر گروه پدیده های انتقال و ترموسینتیک

نام:احمدرضا رئیسی

مسئولیت:مدیرگروه جداسازی و طراحی فرآیند

نام:غلامرضا پازوکی

مسئولیت:مدیر گروه بیوتکنولوژی و محیط زیست

نام:محمد رحمانی

مسئولیت:سرپرست کارگاه نرم افزارهای عمومی و مهندسی شیمی

نام:داود ایرانشاهی

مسئولیت:مسئول المپیاد دانشکده

نام:سجاد حبیب زاده

مسئولیت:مسئول دانشجویان ممتاز دانشکده

نام:مهرداد مظفريان

مسئولیت:مسئول کارآموزی دانشکده

نام:محمدحسين نمازي قديم

مسئولیت:مدیر مرکز انفورماتیک دانشکده