نام:بهرام ناصرنژاد

مسئولیت:رئیس دانشکده

نام:روئين حلاج

مسئولیت: معاون آموزشی دانشکده

نام:منصوره سليماني

مسئولیت:مدیر گروه دوره های مجازی دانشکده معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده

نام: نرگس فلاح

مسئولیت:معاون پژوهشی دانشکده

نام:منوچهر نيک آذر

مسئولیت: مدیر گروه پدیده های انتقال و ترموسینتیک

نام:احمدرضا رئیسی

مسئولیت:مدیرگروه جداسازی و طراحی فرآیند

نام:غلامرضا پازوکی

مسئولیت:مدیر گروه بیوتکنولوژی و محیط زیست

نام:شهزاد فاضل استرکي

مسئولیت:مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشکده

نام:محمد رحمانی

مسئولیت:سرپرست کارگاه نرم افزارهای عمومی مهندسی دانشکده سرپرست کارگاه نرم افزارهای مهندسی شیمی

نام:داود ایرانشاهی

مسئولیت:مسئول المپیاد دانشکده

نام:مهرداد مظفريان

مسئولیت:مسئول کارآموزی دانشکده

نام:سجاد حبیب زاده

مسئولیت:مسئول دانشجویان ممتاز دانشکده

نام:محمدحسين نمازي قديم

مسئولیت:مدیر مرکز انفورماتیک دانشکده