دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
آقاي دکتر بهرام ناصرنژاد ۶۶۴۹۹۰۶۶ رئیس دانشکده - هیئت علمی
آقاي دکتر بابک بنکداريور ۶۴۵۴۳۱۶۹ معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده- هیئت علمی
خانم دکتر نرگس فلاح ۶۴۵۴۳۱۹۹ معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان بین الملل- هیئت علمی
آقای دکتر احمدرضا رئیسی ۶۴۵۴۳۱۲۵ مدیر گروه طراحی فرآیند - هیئت علمی
آقای دکتر غلامرضا پازوکی ۶۴۵۴۳۱۵۹ مدیر گروه بیوتکنولوژی، محیط زیست - هیئت علمی
آقای دکتر فریبرز رشیدی ۶۴۵۴۳۱۹۰ مدیر گروه ترموسینتیک و پدیده های انتقال - هیئت علمی
آقاي دکتر مهرداد مظفریان ۶۴۵۴۳۱۹۳ سرپرست کارآموزی دانشکده - هیئت علمی
آقای دکتر محمد رحمانی ۶۴۵۴۳۱۹۸ سرپرست کارگاههای نرم افزار - هیئت علمی
آقای محمدحسین نمازی قدیم ۶۴۵۴۳۱۵۶ مدیر انفورماتیک - هیئت علمی
آقاي دكتر كاووس فلامكي ۶۴۵۴۳۱۶۰ هیئت علمی
آقاي دکتر بهرام دبير ۶۴۵۴۳۱۷۲ هیئت علمی
آقاي دکتر حبيب آل ابراهيم ۶۴۵۴۳۱۷۷ هیئت علمی
آقاي دکتر حميد مدرس ۶۴۵۴۳۱۷۶ هیئت علمی
آقاي دکتر داود ایرانشاهی ۶۴۵۴۳۱۸۹ هیئت علمی
آقاي دکتر عباس نادري فر ۶۴۵۴۳۱۵۸ هیئت علمی
آقاي دکتر عبدالرضا اروجعلیان ۶۴۵۴۳۱۶۳ هیئت علمی
آقای دکتر رویین حلاج ۶۴۵۴۳۱۵۱ هیئت علمی
آقای دکتر مصطفی کشاورز مروجی ۶۴۵۴۳۱۸۲ هیئت علمی
خانم دکتر فرزانه وهاب زاده ۶۴۵۴۳۱۶۱ هیئت علمی
خانم دکتر منصوره سلیمانی ۶۴۵۴۳۱۵۲ هیئت علمی
خانم مهندس شهرزاد فاضل ۶۴۵۴۳۱۵۳ هیئت علمی
آقاي مزینانی ۶۴۵۴۳۱۹۱ مدیر مالی و اداری
آقاي دکتر عليرضا منظمي ۶۴۵۴۳۱۷۳ کارشناس آموزشی
خانم دکتر اعظم خوانين زاده ۶۴۵۴۳۱۷۴ کارشناس پژوهشی
خانم مهندس طاهره دوست محمدي ۶۴۵۴۳۱۶۴ کارشناس پژوهشی
خانم مهندس ندا ویسی ۶۴۵۴۳۱۶۴ کارشناس آموزشی
مهندس سعیده دبیرنیا ۶۴۵۴۳۲۱۳ کارشناس پژوهشی
آقای محمد احمدي ۶۴۵۴۳۱۲۸ مسئول ساختمان
خانم حمیده مقصودی ۶۶۴۹۹۰۶۶-۶۴۵۴۳۲۰۰ مسئول دفتر ریاست دانشکده
خانم زهرا ربيعي ۶۴۵۴۳۱۸۱ سایت کامپیوتر
خانم منيره تدين ۶۴۵۴۳۱۷۸ , ۳۱۷۹ خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
خانم مهندس الهام رحيم دوست ۶۴۵۴۳۱۷۸ , ۳۱۷۹ مدیر وب دانشکده
خانم مهندس الهام مفرح ۶۴۵۴۳۱۷۰ کارشناس پژوهشی