دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
آقاي دکتر بهرام ناصرنژاد ۶۶۴۹۹۰۶۶ رئیس دانشکده - هیئت علمی
آقای دکتر رویین حلاج ۶۴۵۴۳۱۵۱ معاون آموزشی - هیئت علمی
خانم دکتر منصوره سلیمانی ۶۴۵۴۳۱۵۲ معاون تحصیلات تکمیلی - هیئت علمی
خانم دکتر نرگس فلاح ۶۴۵۴۳۱۹۹ معاون پژوهشی - هیئت علمی
خانم مهندس شهرزاد فاضل ۶۴۵۴۳۱۵۳ مدیر فرهنگی دانشجویی - هیئت علمی
آقاي دکتر بابک بنکداريور ۶۴۵۴۳۱۶۹ مدیر گروه صنایع غذایی - هیئت علمی
آقای محمدحسین نمازی قدیم ۶۴۵۴۳۱۵۶ مدیر انفورماتیک - هیئت علمی
آقاي دكتر كاووس فلامكي ۶۴۵۴۳۱۶۰ هیئت علمی
آقاي دکتر بهرام دبير ۶۴۵۴۳۱۷۲ هیئت علمی
آقاي دکتر حبيب آل ابراهيم ۶۴۵۴۳۱۷۷ هیئت علمی
آقاي دکتر حميد مدرس ۶۴۵۴۳۱۷۶ هیئت علمی
آقاي دکتر داود ایرانشاهی ۶۴۵۴۳۱۸۹ هیئت علمی
آقاي دکتر عباس نادري فر ۶۴۵۴۳۱۵۸ هیئت علمی
آقاي دکتر عبدالرضا اروجعلیان ۶۴۵۴۳۱۶۳ هیئت علمی
آقاي دکتر منصور کلباسي ۶۴۵۴۳۱۵۴ هیئت علمی
آقاي دکتر مهرداد مظفریان ۶۴۵۴۳۱۹۳ هیئت علمی
آقای دکتر احمدرضا رئیسی ۶۴۵۴۳۱۲۵ هیئت علمی
آقای دکتر غلامرضا پازوکی ۶۴۵۴۳۱۵۹ هیئت علمی
آقای دکتر فریبرز رشیدی ۶۴۵۴۳۱۹۰ هیئت علمی
آقای دکتر محمد رحمانی ۶۴۵۴۳۱۹۸ هیئت علمی
آقای دکتر مصطفی کشاورز مروجی ۶۴۵۴۳۱۸۲ هیئت علمی
خانم دکتر فرزانه وهاب زاده ۶۴۵۴۳۱۶۱ هیئت علمی
خانم دکتر نرگس فلاح ۶۴۵۴۳۲۱۳ هیئت علمی
آقاي مزینانی ۶۴۵۴۳۱۹۱ مدیر مالی و اداری
آقاي دکتر عليرضا منظمي ۶۴۵۴۳۱۷۳
خانم دکتر اعظم خوانين زاده ۶۴۵۴۳۱۷۴ کارشناس پژوهشی
خانم مهندس طاهره دوست محمدي ۶۴۵۴۳۱۶۴ کارشناس پژوهشی
خانم مهندس ندا ویسی ۶۴۵۴۳۱۶۴ کارشناس آموزشی
مهندس سعیده دبیرنیا ۶۴۵۴۳۲۱۳ کارشناس پژوهشی
آقای محمد احمدي ۶۴۵۴۳۱۲۸ مسئول ساختمان
خانم حمیده مقصودی ۶۶۴۹۹۰۶۶-۶۴۵۴۳۲۰۰ مسئول دفتر ریاست دانشکده
خانم زهرا ربيعي ۶۴۵۴۳۱۸۱ سایت کامپیوتر
خانم منيره تدين ۶۴۵۴۳۱۷۸ , ۳۱۷۹ خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
خانم مهندس الهام رحيم دوست ۶۴۵۴۳۱۷۸ , ۳۱۷۹ خدمات آموزشی کارشناسی - مجازی
خانم مهندس الهام مفرح ۶۴۵۴۳۱۷۰ کارشناس پژوهشی