نام : مجتبی مزینانیان

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

شماره تلفن:+982164543191

نام : حمیده مقصودی

مسئولیت:مسئول دفتر ریاست دانشکده

شماره تلفن:66499066 9821+

نام : علیرضا - دکتر منظمی

مسئولیت:

شماره تلفن:64543173

نام : طاهره - مهندس دوست محمدی

مسئولیت:کارشناس آز- تحقیقات 2

شماره تلفن:64543213 9821+

نام : سپیده - دکتر امجد

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک

شماره تلفن:64543174

نام : اعظم - دکتر خوانین زاده

مسئولیت:کارشناس پژوهشی

شماره تلفن:64543213 9821+

نام : مینا - مهندس مددی یگانه

مسئولیت: کارشناس دفتر پژوهشی

شماره تلفن:64543175 9821+

نام : الهام - مهندس مفرح

مسئولیت: کارشناس پژوهشی آز تحقیقات 1

شماره تلفن:6454-3170

نام : ندا - مهندس ویسی

مسئولیت:کارشناس پژوهشی آز تحقیقات 1

شماره تلفن:64543164 9821+

نام : سعیده مهندس دبیرنیا

مسئولیت:کارشناس پژوهشی

شماره تلفن:64543175

نام : محمد احمدی

مسئولیت:آز عملیات واحد مسئول ساختمان

شماره تلفن:64543128 9821+

نام : منیره تدین

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

شماره تلفن:64543179 9821+

نام : زهرا ربیعی

مسئولیت:کارشناس مرکز کامپیوتر

شماره تلفن:64543181 9821+

نام : علی اکبر طاهریان

مسئولیت: کارپرداز

شماره تلفن:64543194 9821+

نام : الهام رحیم دوست

مسئولیت:مدیر وب دانشکده

شماره تلفن:64543126 9821+

نام : منيژه میرهاشمی

مسئولیت:کارشناس - آموزش کارشناسی و دوره های مجازی

شماره تلفن:64543179 9821+

نام : لیلا - مهندس صفی خانی

مسئولیت:کارشناس پژوهشی

شماره تلفن:64543175

نام : chemical-engineering

مسئولیت:

شماره تلفن: