اطلاعات کلیسايت كامپيوتر دانشكده مهندسی شيمی

 

 

 

امکانات

شامل 50 كامپيوتر، نرم افزارهاي عمومي و مهندسي شيمي (تخصصي)ن