• اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس عبدالرضا اروجعليان مشهدي
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان شنبه(۸۳۰-۱۰۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها