آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري

فرزانه وهاب زاده

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس فرزانه وهاب زاده
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها