تصفيه اب وفاضلاب

شهزاد فاضل استرکي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس شهزاد فاضل استرکي
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها