ساخت و کاربرد مواد نانو

محمد ادريسي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس محمد ادريسي
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها