روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو

کاووس فلامکي

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس کاووس فلامکي
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها