رياضي مهندسي پيشرفته

بهرام دبير

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس بهرام دبير
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها