ترموديناميك پيشرفته

حميد مدرس

  • اخبار
  • تکالیف
  • منابع
  • اطلاعات کلی
  • طرح درس

تمرين ها

تاریخ زمان تحویل توضيح تمرين جواب

پروژهای درسی

تاریخ موضوع فایل تمرین

منابع

موضوع آدرس فايل

لینک ها

موضوع آدرس سایت
مدرس حميد مدرس
ترم بهار ۹۰-۹۱
زمان ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مکان
تدریس یارها
معرفی
طرح درس
روش نمره دهی
کتاب ها