دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
ميکروبيولوژي صنعتي بابک بنکدارپور ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
بازيافت وجداسازي مواد بيولوژيکي فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بيوشيمي موادغذائي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تدريس يار طراحي رآكتور پيشرفته کاووس فلامکي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تدريس يار كريستاليزاسيون صنعتي منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته حميد مدرس شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
تصفيه اب وفاضلاب محمد ادريسي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
تکنولوژي آنزيم ها فرزانه وهاب زاده شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته ميترا دادور ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته ميترا دادور شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
رياضيات پيشرفته در نانو تکنولوژي بهرام دبير شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساخت و کاربرد مواد نانو محمد ادريسي شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)