دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)