دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترموديناميک مخلوط هاو تعادلات فازي حميد مدرس شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي مفهومي فرايندهاي شيميايي منصوره سليماني ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)