دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
بازيافت وجداسازي مواد بيولوژيکي فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بيوشيمي موادغذائي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
تدريس يار كريستاليزاسيون صنعتي منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميک مخلوط هاو تعادلات فازي حميد مدرس ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته حميد مدرس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته غلامرضا پازوکی ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تصفيه اب وفاضلاب شهزاد فاضل استرکي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تکنولوژي آنزيم ها فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته ميترا دادور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته احمدرضا رئیسی ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات مهندسي پيشرفته ميترا دادور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضيات پيشرفته در نانو تکنولوژي بهرام دبير شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار غلامرضا پازوکی ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)