دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بازيافت وجداسازي مواد بيولوژيکي فرزين ذکائي آشتياني ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بيوشيمي موادغذائي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
تدريس يار طراحي رآكتور پيشرفته کاووس فلامکي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار كريستاليزاسيون صنعتي منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميک محلولهاي غيرايده ال غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترموديناميک مخلوط هاو تعادلات فازي حميد مدرس ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته حميد مدرس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تصفيه اب وفاضلاب شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تکنولوژي آنزيم ها فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رئولوژي مواد غذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته ميترا دادور شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات مهندسي شيمي پيشرفته احمدرضا رئیسی ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضيات مهندسي پيشرفته ميترا دادور ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)