دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترموديناميک مخلوط هاو تعادلات فازي حميد مدرس ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي بکمک کامپيوتر محمد رحمانی ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
طراحي مفهومي فرايندهاي شيميايي منصوره سليماني ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)