دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک ومقاومت مصالح يعقوب روحاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
استاتيک ومقاومت مصالح يعقوب روحاني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
اصول حفاظت محيطزيست محمد ادريسي ۱شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
اصول مهندسي احتراق فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
انتقال حرارت ۱ مهرداد مظفريان ۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت ۱ حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک مهندسي شيمي ۲ مرتضي سهرابي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تغذيه وبهداشت سید محمد حسيني ۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
خورندگي درصنايع نفت حميد مدرس شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
زبان تخصصي پتروشيمي محمدحسين نمازي قديم ۴شنبه(۱۳۱۵-۱۵۰۰)
زبان تخصصي صنايع غذايي آزاده مغاره شنبه(۱۵۰۰-۱۶۴۵)
سينتيک وطرح راکتور مرتضي سهرابي شنبه(۹۱۵-۱۱۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۱۴۵)
شيمي تجزيه محمد ادريسي شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شيمي تجزيه محمد ادريسي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شيمي فيزيک مهندسي شيمي حميد مدرس ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
شيمي و بيوشيمي مواد غذايي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
صنايع غذايي شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طرح واقتصادمهندسي منصوره سليماني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
طرح واقتصادمهندسي منصوره سليماني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
عمليات واحد ۱ طاهره کاغذچي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)