دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۰۰)شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۸۰۰-۱۹۱۵)شنبه(۱۸۰۰-۱۹۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک آماري حميد مدرس شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
ترموديناميک محلولهاي غيرايده ال حميد مدرس شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته حميد مدرس ۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
تصفيه آب وفاضلاب محمد ادريسي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
راکتورهاي صنعتي و ويژه مرتضي سهرابي شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۴۴۵)
ساخت و کاربرد مواد نانو محمد ادريسي شنبه(۷۴۵-۹۰۰)شنبه(۷۴۵-۹۰۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۱۵)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۷۳۰-۹۱۵)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي (۰-۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۹۱۵-۱۱۰۰)