دروس ارائه شده بهار ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۸۰۰-۹۳۰)شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار پديده هاي خشك كردن منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميك پيشرفته حميد مدرس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ترموديناميک آماري حميد مدرس شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
جداسازي پيشرفته درصنايع غذايي فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ساخت و کاربرد مواد نانو محمد ادريسي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۵شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۷۳۰-۹۳۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۹۳۰-۱۱۰۰)
شبيه سازي در مقياس نانو حميد مدرس شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
مدلسازي روئين حلاج ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
مدلسازي رياضي فرآيندها روئين حلاج ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)