دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
صنايع غذايي شهزاد فاضل استرکي ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
مباني شيمي وتکنولوژي پليمر عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۳شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز انتقال حرارت روئين حلاج ۱شنبه(۹۳۰-۱۲۰۰)
آز شيمي الي ۱ علي اصغر روغني زاد ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز شيمي الي ۱ علي اصغر روغني زاد ۳شنبه(۹۳۰-۱۲۰۰)
آز عمليات واحد ميترا دادور ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز عمليات واحد روئين حلاج ۱شنبه(۱۶۰۰-۱۹۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۹۳۰-۱۲۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي فرزانه وهاب زاده ۱شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي آزاده مغاره ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي آزاده مغاره ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
اصول مهندسي احتراق فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۸۳۰)
انتقال حرارت ۱ مهرداد مظفريان ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
انتقال حرارت ۱ حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)