دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته حبيب آل ابراهيم دهکردي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تدريس يار پديده هاي خشك كردن منصور کلباسي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترموديناميك پيشرفته حميد مدرس ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک آماري حميد مدرس شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصفيه اب وفاضلاب شهزاد فاضل استرکي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو کاووس فلامکي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۲شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ساخت و کاربرد مواد نانو محمد ادريسي شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۳شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي شنبه(۸۳۰-۱۰۳۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سينتيک وطرح راکتور پيشرفته مرتضي سهرابي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)