دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
انتقال حرارت بطريقه جابجايي فريبرز رشيدي شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روش تحقيق تجربي محمد ادريسي ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)
طراحي بکمک کامپيوتر محمد رحمانی ۳شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
پديده هاي انتقال پيشرفته بهرام دبير شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کريستاليزاسيون صنعتي منصور کلباسي ۱شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)