دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
استاتيک ومقاومت مصالح محمدزمان کبير شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
صنايع غذايي شهزاد فاضل استرکي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مهندسي صنايع غذايي احمدرضا رئیسی ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي منوچهر نيک آذر ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آز انتقال حرارت ميترا دادور ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز انتقال حرارت روئين حلاج ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۶۳۰)
آز شيمي الي ۱ علي اصغر روغني زاد ۱شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
آز شيمي الي ۱ علي اصغر روغني زاد ۳شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
آز شيمي الي ۱ علي اصغر روغني زاد ۲شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
آز ميکروبيولوژي موادغذائي آزاده مغاره ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي آزاده مغاره ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۳۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي فرزانه وهاب زاده ۱شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اصول مهندسي احتراق فريبرز رشيدي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت ۱ حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)