دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
انتقال حرارت پيشرفته حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار پديده هاي خشك كردن منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميك پيشرفته حميد مدرس ۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک آماري حميد مدرس ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک محلولهاي غيرايده ال غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصفيه اب وفاضلاب محمد ادريسي ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
جريان سيالات درمحيطهاي متخلخل ميترا دادور ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۷۰۰-۱۹۰۰)
روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو کاووس فلامکي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته ميترا دادور ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
ساخت و کاربرد مواد نانو محمد ادريسي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي (۰-۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
شبيه سازي در مقياس نانو حميد مدرس ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي عمليات فرآيندهاي صنايع غذايي احمدرضا رئیسی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
فرايندهاي جداسازي غشائي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)