دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
صنايع غذايي شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
مهندسي صنايع غذايي احمدرضا رئیسی ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
کاربرد رياضيات در مهندسي شيمي منوچهر نيک آذر ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
کارگاه نرم افزار مهندسي شيمي محمد رحمانی ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
آز انتقال حرارت ميترا دادور ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز انتقال حرارت روئين حلاج ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۳شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي شنبه(۱۳۳۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي فرزانه وهاب زاده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي فرزانه وهاب زاده ۱شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اصول مهندسي احتراق فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت ۱ حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت ۱ مهرداد مظفريان ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
ترموديناميک مهندسي شيمي ۲ روئين حلاج ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصفيه ابهاي صنعتي شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي داود فدائي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)