دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اماردرفرايندهاي مهندسي فرزانه وهاب زاده ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار رئولوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار طراحي مفهومي در فرآيندهاي شيميايي منصوره سليماني ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
تدريس يار پديده هاي خشك كردن منصور کلباسي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميك پيشرفته غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
ترموديناميک آماري حميد مدرس شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
ترموديناميک محلولهاي غيرايده ال غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
جريان سيالات درمحيطهاي متخلخل ميترا دادور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۸۰۰-۱۹۳۰)
راکتورهاي صنعتي و ويژه داود ایرانشاهی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو کاووس فلامکي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي (۰-۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
شبيه سازي در مقياس نانو حميد مدرس شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي راکتورهاي بيوشيميائي بابک بنکدارپور ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)