دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
راکتورهاي صنعتي و ويژه داود ایرانشاهی شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
پديده هاي انتقال پيشرفته بهرام دبير شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
کريستاليزاسيون صنعتي منصور کلباسي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)