دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آز انتقال حرارت ميترا دادور ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز انتقال حرارت روئين حلاج ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۴شنبه(۹۱۵-۱۲۱۵)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز مکانيک سيالات شهزاد فاضل استرکي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۶۰۰)
آز کنترل کيفي موادغذايي فرزانه وهاب زاده ۱شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
اصول مهندسي احتراق فريبرز رشيدي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
انتقال حرارت ۱ مهرداد مظفريان ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال حرارت ۱ حبيب آل ابراهيم دهکردي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک مهندسي شيمي ۲ روئين حلاج ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصفيه ابهاي صنعتي شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش تحقيق و گزارش نويسي کاوه محمد سيروس ۱شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
زبان تخصصي محمدحسين نمازي قديم شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سينتيک وطرح راکتور داود ایرانشاهی شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سينتيک وطرح راکتور کاووس فلامکي شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
شيمي فيزيک مهندسي شيمي غلامرضا پازوکی شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
صنايع غذايي شهزاد فاضل استرکي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طرح واقتصادمهندسي منصوره سليماني شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طرح واقتصادمهندسي منصوره سليماني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۲شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
عمليات واحد ۱ فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)