دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه فرآيندهاي تخميري فرزانه وهاب زاده ۳شنبه(۹۰۰-۱۲۰۰)
انتقال جرم پيشرفته عباس نادري فر شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
انتقال جرم پيشرفته فرزين ذکائي آشتياني ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
انتقال حرارت پيشرفته منوچهر نيک آذر ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
بسته بندي موادغذايي عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تدريس يار رئولوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تدريس يار طراحي رآكتور پيشرفته داود ایرانشاهی ۳شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
ترموديناميک مهندسي شيمي پيشرفته غلامرضا پازوکی شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تصفيه آب وفاضلاب شهزاد فاضل استرکي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
جريان سيالات درمحيطهاي متخلخل ميترا دادور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رئو.لوژي پيشرفته عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)۴شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
روشهاي اندازه گيري در مقياس نانو کاووس فلامکي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
رياضي مهندسي پيشرفته بهرام دبير ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار منصوره سليماني شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
سمينار عبدالرضا اروجعليان مشهدي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار منصوره سليماني ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
سمينار منصوره سليماني ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار غلامرضا پازوکی ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)