آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

بیوتکنولوژی

سرپرست : بابک بنکدارپور

رئولوژی

سرپرست : فريبرز رشيدي

میکروبیولوژی مواد غذایی

سرپرست: فرزانه وهاب زاده

نگهداري و بسته بتدي مواد غذايي

سرپرست : عبدالرضا اروجعليان مشهدي

کنترل کیفی مواد غذایی

سرپرست: فرزانه وهاب زاده

آب و پساب

سرپرست : نرگس فلاح

اندازه گیری ذرات با ليزر

سرپرست : بهرام دبير

عملیات جداسازی

سرپرست : منصوره سليماني

فرآیندهای غشایی

سرپرست : احمدرضا رئیسی

واکنشهای جامد - گاز

سرپرست : حبيب آل ابراهيم دهکردي

کاتاليست و طراحی راکتور

سرپرست : منصوره سليماني

آزمایشگاه تحقیقات ۱

سرپرست : نرگس فلاح

آزمایشگاه تحقیقات ۲

سرپرست : نرگس فلاح

آزمایشگاه مواد پیشرفته

سرپرست : کاووس فلامکي

آنالیز دستگاهی

سرپرست : نرگس فلاح

اسپکتروسکوپی

سرپرست : بهرام ناصرنژاد

تعیین خواص سطحی

سرپرست : حبيب آل ابراهيم دهکردي

کروماتوگرافی

سرپرست : بهرام ناصرنژاد

اخبار