فرآیندهای غشایی

فرآیندهای غشایی

  • معرفي

فرايندهاي غشائي جزء روشهاي نوين جداسازي محسوب مي شوند. امروزه توجه به اين فرايندها به دليل مزاياي آنها نسبت به روشهاي جداسازي متداول در صنايع مختلف شيميائي، پتروشيمي، پالايش، غذايي و دارويي رو به گسترش مي باشد.

در آزمايشگاه تحقيقات فرايندهاي غشائي، بر روي ساخت غشاءهاي پليمري گوناگون براي استفاده در فريندهايي نظير اولترافيلتراسيون، اسمز معكوس و تراوش تبخيري و همچنين بكارگيري فرايندهاي غشائي ميكروفيلتراسيون (MF)، اولترافيلتراسيون (UF)، نانوفيلتراسيون (NF)، اسمز معكوس (RO)، تراوش تبخيري (PV)، تقطير غشائي (MD) و تقطير اسمزي (OD) در فرايندهاي صنعتي مختلف، انجام مي شود.