کاتاليست و طراحی راکتور

کاتاليست و طراحی راکتور

  • معرفي

هدف اصلی از تاسيس اين آزمايشگاه شناسائی, فرمول بندی و سنتز کاتاليستهای مورد نظر و ارزيابی فعاليت آنها است. بعلاوه بررسی واکنشهای چند فازی و مدلسازی رياضی واکنشها و نيز طراحی راکتورهای مختلف در اين بخش پژوهشی صورت می گيرد.

 طرح های تبديل گاز طبيعی به مواد پتروشيمی از محورهای عمده تحقيقاتی دراين بخش می باشد.