اندازه گیری ذرات با ليزر

اندازه گیری ذرات با ليزر

  • معرفي

در اين آزمايشگاه يک سيستم پيشرفته ليزری نصب شده است که يکی از کاربردهای آن بررسی جريانهای پيچيده مواد نظير حرکت ذرات در سيکلونها و يا در برخورد کننده می‌باشد.