شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

  • معرفي

شيمي علمي است درباره تركيب‌ها، ساختارها و خواص مواد. شيمي تجزيه به تعيين تركيبات مواد و اجزاي تشكيل‌دهنده آن‌ها مي‌پردازد. شيمي تجزيه شامل جداسازي شناسايي و تعيين مقدار نسبي اجزاي سازنده يك نمونه از ماده است. شيمي تجزيه كيفي، هويت شيميايي گونه‌ها را در نمونه آشكار مي‌سازد و تجزيه كمي مقدار نسبي يك يا چند گونه يا آناليت را به صورت عددي معلوم مي‌كند.

شيمي تجزيه نقش حياتي را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد.

كنترل كيفيت محصولات صنعتي و غيرصنعتي جايگاه ويژه‌اي دارد كه اساس اين كنترل كيفيت را تجزيه‌هاي شيميايي انجام شده به كمك روش‌هاي مختلف تجزيه‌اي تشكيل مي‌دهد.