واکنشهای جامد - گاز

واکنشهای جامد - گاز

  • معرفي

آزمايشگاه واكنشهاي گاز- جامد:  واكنشهاي گاز - جامد غير كاتاليستي در اين آزمايشگاه از نظر سينتيكي بررسي مي شوند. اين واكنشها اهميت زيادي در صنايع شيميايي و نيز متالورژي دارند. مثال هايي از آنها شامل احياء اكسيدهاي فلزي، تهيه كربن فعال، توليد گاز سنتز و جذب گازهاي اسيدي هستند. همچنين انواع مدل هاي رياضي جهت شبيه سازي اين واكنشها در پروژه هاي تحصيلات تكميلي مربوطه استفاده شده است.