جدول هزینه خدمات آزمایشگاهی

 

ردیف

دستگاه (تست)

واحد

قیمت پایه (تومان)

سایر دانشگاه­ها و مراکز (تومان)

سایر دانشکده­ها (تومان)

واحد ماهشهر (تومان)

1

سیستم اولتراسونیک

ساعت

60.000

36.000

24.000

18.000

2

ترموگراویمتر (TGA)

نمونه

200.000

120.000

80.000

60.000

3

ترموگراویمتر (TGA) با نیتروژن

نمونه

250.000

150.000

100.000

75.000

4

UV-VIS

نمونه

20.000

12.000

8.000

6.000

5

HPLC_UV

نمونه

75.000

45.000

30.000

22.500

6

HPLC-RI

نمونه

120.000

70.000

50.000

35.000

7

HPLC- F

نمونه

180.000

110.000

75.000

60.000

8

جذب اتمی (AA) با سوخت استیلن

نمونه

20.000

12.000

8.000

6.000

9

جذب اتمی (AA) با سوخت NO2

نمونه

40.000

24.000

16.000

12.000

10

GC (تا min 10)

نمونه

50.000

25.000

20.000

15.000

11

GC (min 30-10)

نمونه

75.000

40.000

25.000

20.000

12

GC (بیشتر از min 30)

نمونه

100.000

50.000

40.000

30.000

13

پلاروگرافی- ولتامتری با دقت بسیار بالا (PPT)

نمونه

40.000

25.000

15.000

12.000

14

FTIR

نمونه

65.000

40.000

30.000

20.000

15

تعیین سطح ویژه به روش BET (سه نقطه)

نمونه

125.000

75.000

50.000

37.500

16

تعیین سطح ویژه به روش BETو تعیینایزوترم­های جذب و دفع

نمونه

370.000

222.000

148.000

111.000

17

تعیین ویسکوزیته با دستگاه رئومتر Brookfield

نمونه

57.500

34.500

23.000

17.250

18

FlamePhotometer

نمونه

172.500

103.500

69.000

51.750

19

RotaryEvaporator

نمونه

60.000

36.000

24.000

18.000

20

تعیین اکسیژن محلول (DOMeter)

نمونه

172.500

103.500

69.000

51.750

21

COD و اسپکتروفتومتر (با ویال)

نمونه

92.000

55.200

36.800

27.600

22

COD و اسپکتروفتومتر (بدون ویال)

نمونه

17.250

10.350

6.900

5.175

23

تعیین دانسیته نوری

نمونه

10.000

6.000

4.000

3.000

24

کنداکتومتری (EC) و TDS

نمونه

11.000

6.600

4.400

3.300

25

کدورت سنج

نمونه

11.000

6.600

4.400

3.300

26

پلاریمتر

نمونه

11.000

6.600

4.400

3.300

27

تعیین نقطه ذوب

نمونه

11.000

6.600

4.400

3.300

28

سانتریفیوژ (rpm 4500)

ساعت

10.000

6.000

4.000

 

29

سانتریفیوژ (rpm 12000)

ساعت

20.000

12.000

8.000

 

30

سانتریفیوژ (rpm 15000)

ساعت

25.000

15.000

10.000

 

31

کوره

ساعت

8.400

5.040

3.360

 

32

آون معمولی

ساعت

2.400

1.440

960

 

33

آون خلاء

ساعت

24.000

14.400

9.600

 

34

همزن مکانیکی

ساعت

10.800

6.480

4.320

 

35

حمام آب

روزانه

2.400

1.440

960

 

36

pH متر با الکترودهای مختلف

نمونه

2.400

1.440

960

 

37

آسیاب

500 گرم

12.000

7.200

4.800

 

38

سری کامل الک و شیکر

500 گرم

12.000

7.200

4.800