برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم ۹۷-۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

برای مشاهده برنامه هفتگی روی کلمه ضمیمه کلیک نمایید

کلیه دروس اعلام شده در برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96 شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  نمی توانند بیش از دو درس با یک استاد اخذ نمایند.

لازم به یادآوری است اخذ واحد پروژه درترم سوم و با کد گرایشهای مربوطه الزامی است که به شرح زیر می باشد.

پروژه صنایع غذایی و (ترموسینیتک و کاتالیست، طراحی فرآیند، فرآیندهای جداسازی ، پدیده های انتقال ، با کد 2281900

گرایش بیوتکنولوژی 2289900

گرایش نانو2280900

سمینار گروه 1 : مربوط به دانشجویان ارشد گرایش پدیده های انتقال و ترموسینتیک با کد 2281902 روزهای یکشنبه 11:15-9:15 توسط خانم دکتر سلیمانی

سمینار گروه2: مربوط به دانشجویان ارشد گرایش طراحی فرآیند با کد 2281902 روزهای دوشنبه 10:30-8:30 توسط خانم دکتر سلیمانی

سمینار گروه 3: مربوط به دانشجویان ارشد گرایش فرآیندهای جداسازی با کد 2281902 روزهای شنبه 10:45-8:45 توسط خانم دکتر سلیمانیگرایش محیط زیست2285900

 

 

 

واحد آزمایشگاهآنالیز مواد غذایی که درسسی جبرانی و اجباری برای دانشجویان گرایش صنایع غذایی می باشد روزهای سه شنبه 16-13 توسط خانم دکتر وهاب‌زاده ارائه خواهد شد.

 

اخذ واحد سمینار در نیمسال دوم 97-96 الزامی است و به شرح زیر می باشد.

سمینار گرایش محیط زیست و نانوتکنولوژی با کد 2280902 روزهای سه شنبه ساعت 16-14 توسط آقای دکتر اروجعلیان ارائه خواهد شد.

سمینار گرایش بیوتکنولوژی و صنایع غذایی با کد  2289902روزهای سه شنبه ساعت 18-16 توسط آقای دکتر اروجعلیان ارائه خواهد شد.

درس ترمودینامیک مخلوط ها و تعادلات فازی (استاد درس:‌آقای دکتر مدرس) روزهای دوشنبه و سه شنبه 9:15-7:45 و با تاریخ امتحان 3 تیر97 ارائه خواهد شد. برای دانشجویان مقطع کارشناسسی ارشد و دکتری در گرایش ترموسینیتک و لازم به ذکر است پیش نیاز این درس ترمودینامیک پیشرفته می باشد.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴