در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری   مطابق با مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 97/3/21 بند 3 ، دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می کنند ، باید حداکثر یک ماه پس از بازگشت ، سمیناری با حضور استاد راهنما و داوران داخلی رساله برگزار نمایند.

تحصیلات تکمیلی دانشکده

97/3/30

ارسال کننده خبر: مهندسي شيمي| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰