اساتيد طراحی فرآیند

فرزين ذکائي آشتياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zokaee@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543124 9821+

احمدرضا رئیسی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:raisia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543125 9821+

علی کارگری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kargari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543197 9821+

منصوره سليماني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:soleimanim@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543152 9821+

عباس نادري فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543158 9821+

مهرداد مظفريان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543193 9821+

علی محمد سهل الدین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sahlodin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543154 9821+