اساتيد پدیده های انتقال و ترموسینتیک

فريبرز رشيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rashidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543190 9821+

بهرام دبير

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:drbdabir@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543172 9821+

روئين حلاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:halladj@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

حبيب آل ابراهيم دهکردي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alebrm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543177 9821+

کاووس فلامکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160 9821+

مصطفی کشاورز مروجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:moraveji@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164543182

محمد رحمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:3198 - 6454 - 21 - 98+

داود ایرانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iranshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543189 9821+

سجاد حبیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543195

لیلا نصر آزادانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:l.azadani@aut.ac.ir

شماره تلفن:00982164543196

حمیدرضا نوروزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:h.norouzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543157

محمدحسين نمازي قديم

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:namazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543156 9821+