اساتيد کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مجازی

بهرام ناصرنژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:banana@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

روئين حلاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:halladj@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

منوچهر نيک آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nikazar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543192 9821+

ميترا دادور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543173 9821+

حميد مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543176 9821+

منصور کلباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkalbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543154 9821+

عبدالرضا اروجعليان مشهدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aroujali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543163 9821+

حبيب آل ابراهيم دهکردي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alebrm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543177 9821+

کاووس فلامکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160 9821+

فرزين ذکائي آشتياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zokaee@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543124 9821+

محمد رحمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:3198 - 6454 - 21 - 98+

داود ایرانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iranshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543189 9821+