اساتيد دکتری مهندسی شیمی

بهرام ناصرنژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:banana@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

بابک بنکدارپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:babakb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543169 9821+

روئين حلاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:halladj@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

نرگس فلاح

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nfallah2001@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64543199

منوچهر نيک آذر

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:nikazar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543192 9821+

منصوره سليماني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:soleimanim@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543152 9821+

ميترا دادور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:dadvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543173 9821+

احمدرضا رئیسی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:raisia@aut.ac.ir

شماره تلفن:+98-21-64543125

غلامرضا پازوکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghpazuki@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543159

حميد مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543176 9821+

بهرام دبير

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:drbdabir@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543172 9821+

فريبرز رشيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rashidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543190 9821+

فرزانه وهاب زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:far@aut.ac.ir

شماره تلفن:9821 64543161

منصور کلباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mkalbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543154 9821+

عبدالرضا اروجعليان مشهدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aroujali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543163 9821+

حبيب آل ابراهيم دهکردي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alebrm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543177 9821+

کاووس فلامکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160 9821+

فرزين ذکائي آشتياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zokaee@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543124 9821+

علی کارگری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kargari@aut.ac.ir

شماره تلفن:982164543197

مصطفی کشاورز مروجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:moraveji@aut.ac.ir

شماره تلفن:+982164543182

عباس نادري فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543158 9821+

محمد رحمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:3198 - 6454 - 21 - 98+

داود ایرانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iranshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543189 9821+

مهرداد مظفريان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543193 9821+

سجاد حبیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543195