اساتيد کارشناسی مهندسی شیمی

فرزين ذکائي آشتياني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:zokaee@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543124 9821+

بابک بنکدارپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:babakb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543169 9821+

نرگس فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nfallah2001@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543199 9821+

فريبرز رشيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rashidi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543190 9821+

احمدرضا رئیسی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:raisia@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543125 9821+

غلامرضا پازوکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghpazuki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543159 9821+

بهرام دبير

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:drbdabir@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543172 9821+

فرزانه وهاب زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:far@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543161 9821+

بهرام ناصرنژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:banana@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543291 9821+

عبدالرضا اروجعليان مشهدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aroujali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543163 9821+

روئين حلاج

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:halladj@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

حبيب آل ابراهيم دهکردي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:alebrm@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543177 9821+

کاووس فلامکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543160 9821+

علی کارگری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kargari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543197 9821+

مصطفی کشاورز مروجی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:moraveji@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543182 9821+

منصوره سليماني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:soleimanim@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543152 9821+

عباس نادري فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543158 9821+

محمد رحمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543198 9821+

داود ایرانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iranshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543189 9821+

سجاد حبیب زاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543195 9821+

مهرداد مظفريان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mozaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543193 9821+

لیلا نصر آزادانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:l.azadani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543196 9821+

حمیدرضا نوروزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:h.norouzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543157 9821+

علی محمد سهل الدین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sahlodin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543154 9821+

محمدحسين نمازي قديم

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:namazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543156 9821+

عليرضا منظمي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:monazami@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543173 9821+