اساتيد بیو تکنولوژی و مهندسی محیط زیست

بهرام ناصرنژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:banana@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543168 9821+

بابک بنکدارپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:babakb@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543169 9821+

نرگس فلاح

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nfallah2001@aut.ac.ir

شماره تلفن:021-64543199

غلامرضا پازوکی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ghpazuki@aut.ac.ir

شماره تلفن:+9821 64543159

فرزانه وهاب زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:far@aut.ac.ir

شماره تلفن:9821 64543161

عبدالرضا اروجعليان مشهدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:aroujali@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543163 9821+

آزاده مغاره

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:mogharei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543162 9821+

شهزاد فاضل استرکي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:sh.fazel@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543153 9821+