نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 ارش اعظمي فرد کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي 87
2 محمدحسين توکلي کارشناسي مهندسي شيمي 89
3 ساقي جليني کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي 87
4 حامد حبيب زاده نسامي کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي 86
5 محمدحسين داودآبادي فراهاني کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي 89
6 بهجت كاري پايهان کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي 87
7 سميرا كاوياني کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي 87
8 سعيد محمدزاده کارشناسي مهندسي شيمي 89
9 شايان ميار علي پور کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي 89
10 فائزه کاظمي زاد کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي 89
11 شادي کرمي زاده کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي 89
12 مهدي آبران کارشناسي مهندسي شيمي
13 مهرداد آجرلو کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي
14 سعيد آذري کارشناسي مهندسي شيمي-صنايع پتروشيمي
15 افشين آرش کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي
16 شقايق آرميون کارشناسي مهندسي شيمي
17 مجيد آزادي کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي
18 آزاده آزادگان کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي
19 عزت اله آسماني کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي
20 مهشيد آشتياني کارشناسي مهندسي شيمي- مهندسي صنايع غذايي

 

 

اخبار