نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 محمد استاد حسن حجار دکتري مهندسي شيمي 89
2 هما حامدي دکتري مهندسي شيمي 89
3 حميد رضايي دکتري مهندسي شيمي 89
4 بهناز رضي پرجيكلايي دکتري مهندسي شيمي 89
5 حميد رضا سنايي پور دکتري مهندسي شيمي 89
6 شيوا عبدالرحيمي دکتري مهندسي شيمي 89
7 احمدرضا كشاورز دکتري مهندسي شيمي 89
8 مسعود كمبراني دکتري مهندسي شيمي 89
9 غلامرضا آقابالازاده دکتري مهندسي شيمي
10 محمدمهدي ابدي دکتري مهندسي شيمي
11 مهدي احمدي مروست دکتري مهندسي شيمي
12 ندا اساسيان کلور دکتري مهندسي شيمي
13 شهاب الدين اسلامي دکتري مهندسي شيمي
14 مهدي اسماعيل بيگي دکتري مهندسي شيمي
15 سارا اصلان دکتري مهندسي شيمي
16 علي افشار ابراهيمي دکتري مهندسي شيمي
17 محمدمهدي افصحي دکتري مهندسي شيمي
18 حميد امامي كيا دکتري مهندسي شيمي
19 رقيه بابايي كلي دکتري مهندسي شيمي
20 خشايار بديعي دکتري مهندسي شيمي

 

 

اخبار