افراد

علی کارگری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: kargari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543197 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی