افراد

علی کارگری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: kargari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 982164543197

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی