افراد

حبيب آل ابراهيم دهکردي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: alebrm@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543177 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی